20010406 Semana Santa Punta Corral

20010406 Semana Santa Punta Corral