20180706 Cordoba uritorco san marcos sierras

20180706 Cordoba uritorco san marcos sierras

20211206 Córdoba Pueblo límite